Sunday, 20 November 2011

Lambang kasih seorang bapa


William Kellie Smith dilahirkandi Kellas, berdekatan Dallas, timurlaut Scotland pada 1 Mac 1870dalamsebuahkeluargapeladang.Seawalusia 20 tahunanakmudaituberangkatke Malaya untukmengaduuntung.
Tidaksiapa yang tahukenapaMalaya menjadipilihannya.Yangpasti, diatidaktersilappilih.Tuahnyamemangada di sini.Selepasmencubanasibdalambeberapaperniagaan di Malaya,Smith bertemudenganseorangahliperniagaan, Alma Baker.Bakerketikaitubarusajamendapattender membinabeberapabatangjalanraya di selatan Perak.Smithditawarkanmenjadirakankongsidanhasilperkongsianitu Smithmemperolehkeuntunganbesarsehinggamembolehkannyamembelisebidangtanahseluas 900 ekar disuatukawasanberdekatanBatuGajah.Tanah yang luasitudijadikanladanggetah.Smith turutmembinakediamannya, yang dinamakanKinta Kellas di situ.
Padatahun 1903, usahawanmudayang bertambah kaya itukembalikeScotland untukberkahwindenganAgnes, buahhatinyasejakwaktubelumberhijrahke Malaya dahulu.Smith kemudiannyamembawaisterinyaituke Malaya danmenetapdi Kinta Kellas.
Setahunberikutnya, pasanganitudikurniakanseorangbayiperempuan yang diberinama Helen.Smith gembiradengankelahiranitu.Namunpadamasa yang samadiaberharapakandikurniakanseoranganaklelaki pula.
Malangnyaharapan Smith itulambattercapai.Agnes terpaksamenantiselama 11 tahunsebelummengandungsemula.Begitu pun,pasangantersebuttetapbernasibbaikkeranaanak yang dilahirkanoleh Agnes adalahseoranglelaki.Smith terlalugembiradengankelahirananakitu, yang diberinama Anthony. Sebagaitandakegembiraandankesyukurannya,Smith merancanguntukmembinasebuahistanaberdekatankediamanasalnya, khususuntuk Anthony.
Dari mula Smith sebenarnyaseorang yang sangatterujadenganagama danbudaya Hindu sertasenibina India.Olehitudiamahuistanayang bakaldibinanyamempunyaikesemuaelementersebut.
Bagitujuanitu, Smith menggunakantenagakerja yang dibawamasukdari India.Seramai 70 orang pekerja,kebanyakannyadari Madras diupahuntukmenyiapkanistanatersebut.Bahan-bahanbinaan, sepertibatubatadanmarmarjugasebahagianbesarnyadiimpotdari India.
Smith turutmengarahkansupayasebuahruanglifdibina di istanatersebutdanjikaiasempatdipasang, lifitumerupakan yangpertama di Tanah Melayu.Kerja-kerjapembinaanitubagaimanapuntidaklancarselepasseorang demi seorangpekerjamenghidapsejenispenyakitmisteri– yang kemudiannyadikenalisebagai ‘Spanish Flu’.
Tidaksedikitpekerja yangterkorbanakibatpenyakitmisteriitu.Mungkinakibat mala petakaitulah, istana Kellie tidaksempatdisiapkansepenuhnyawalaupunpembinaannyaberjalandalamtempohhampir 10 tahun.
Kira-kira 1.5 kilometerdariistanaituterdapatsebuahkuil yangjugadibinaoleh Smith.Ada yangpercaya, kuilitumerupakantandaterimakasih Smith kepadaTuhankeranamengurniakannyaseoranganaklelaki.Bagaimanapunadapendapatlainmengatakanpembinaankuiltersebutadakaitandenganpenyakitmisteri yangmenyerangpekerjapekerjaSmith. AdapihakdikatakanmenasihatinyasupayamembinasebuahkuilHindu sebagaisuatubentukpersembahankepadaparadewa.Smith segeramengarahkanpekerjanyamembinakuilberkenaan, tidakjauhdarilokasiistananya.Merekajugadikerahmengorekterowongbagimenghubungkanistanadengankuiltersebut.
Terowong yang dipercayailalu di bawahperutsungaiitukekaltersembunyiuntuktempoh yang lama.Iahanyaditemuisecarakebetulanpadatahun 2003 semasakerja-kerjamembinajalanBatu Gajah-Gopengdijalankan.
Padatahun 1926, Smith berangkatke Britain dankemudianke Lisbon.DipercayaidiakeibunegaraPortugisituuntukmengambillifbagidipasang di istananya.BagaimanapunpadabulanDisembertahun yang sama, Smith jatuhsakitlalumeninggaldunia. Agnes, yang berdukacitadengankematiansuaminyasegeramembawaanak-anaknyabalikke Scotland.Istana danseluruhladangmiliksuaminyadijualkepadasebuahsyarikat, Harrisons and Crossfield.Sejakitu Agnes tidakpernahlagikembalike Istana Kellie.Begitujugadengananak-anaknya, Helen dan Anthony.Dan istanaitusemakinkehilangan ‘tuannya’ apabila Anthony yang diharap-harapkanoleh Smith sebagaipenyambunglegasinyaterbunuhdalamPerangDuniaKedua.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN