Sunday, 20 November 2011

Terbela tetapi tak sempurnaTelahbanyak yang ditulismengenai Kellie’s Castle atau Istana Kellie, tetapiceritamengenaimisteri yang menyelubunginyabagaikantidakpernahhabis.
Bagimereka yang menggemarimisteri, istanaseparasiap yang tersergam di bukitkecil di tepijalanBatu Gajah-Gopengitudilihatsebagaisentiasamenyembunyikansesuatu.
MerekaterusterujadenganceritaceritamengenaihantulelakiInggeris yang mundar-mandir di koridortingkatduaatauhantuwanitaInggeris yang berblausputihdanberambutikalbergentayangan di ruang yang sepatutnyamenjadikamartidur.Begitujugadenganbunyidanbausetanggidariarahtempat yang dahulunyamenjadikandangkuda.Minatmerekamenjadilebihtebaldenganadanyapenemuanterowongterowongbawahtanah di istanaitu.
Bagipeminatsenibina pula, bangunanistanasetinggienamtingkatitudilihatdenganperspektifberbeza.Bangunan yang kaya denganimej-imejsenibina Moorish danseniukirGrecon Roman itumemangmemukau.Apatahlagidengankeutuhanbahanbinaannya yang bagaikantidakdimakanusia.
Bingkaitingkapdaripadakayucengalnyasahajasudahcukupmempesonakan.Iasedikit pun tidakterjejas, masihelokdansepertibaharu.
Yang menariknya, istanainidipenuhiruang-ruangkecildantanggatangga yang mengundangbanyaktandatanya. Sebahagianruangtanggamisalnyaterlalusempit.
Iaseakansengajadibuatbegitubagimembolehkanpenghuninyamempunyaibanyaktempatuntukbersembunyi.
Untukmereka yang menyintaiketenanganalamtentumembayangkanbetapabahagianyakalaudapattinggal di istanaitusuatuketikadahulu.TanpajalanBatu Gajah-Gopeng yang melintang di hadapannya, tanpatempatletakkeretauntukpengunjung, tempatitutentusahajacukupdamai.Bayangkanlahsebuahistana, di atasbukit yang di bawahnyamengalirsungai yang tenangdanjernih!
Kini, dengankehadiranjalanBatu Gajah-Gopengdantempatletakkeretaawamitu pun, tempatitukekaltenangdandamai.
Iadibukasabanhari, daripukul 9 pagihingga 9 petang. Setiappengunjungdikenakanbayaran RM4.Selagitidakmelepasipukul 6 petang, andabebasberadaberapa lama pun di kawasanistanaitu.
Malangnyaterlalusedikitsebabuntukandaberlama-lama di situ.Selainbangunanistana, dansebatangpokok yang dilabelkananehhanyakeranaadanya ‘wajahberuang’ yang terbentuksecarasemulajadi, tiadabenda lain di tempatitu. Ada sebuahkafe, tetapiianampaknyatelah lama tidakberoperasi.
Istana tersebutsebetulnyabolehdijadikandestinasipelancongan yang lebihmenarikjikadisokongdenganproduk-produksisipan yang bersesuai.ApalahsangatMakamMahsuri di Langkawikalauhendakdibandingkandenganistanaitu.Namunkreativitipihakpengurusannyamenjadikanmakamtersebutsangatberbaloiuntukdikunjungi.Memasukikawasannyasahajasudahcukupuntukmenyebabkanandateringinberada lama di situ.
Lain halnyadengan Istana Kellie.Jikaandamembawaanak-anakbersama, ayatpertama yang mungkinandadengarselepassepuluhatau lima belasminitberada di dalamnyaialah, ‘jombalik!’.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN