Sunday, 20 November 2011

DITAKTOR yang Pemurah

Kemarahan atau lebihtepat kebencianBarat terhadap bekaspemerintah Libya –Muammar Gaddafi –mempunyai sejarah yang panjang.Begitu juga sebaliknya.Didorong oleh kebencian ituBarat sentiasa memberi gambaranGaddafi sebagai diktator, tyrani,pengamal kuku besi dan seribu satugelaran lain seumpamanya.Kerana itu jugalah Baratberusaha seribu cara untukmenjatuhkan Gaddafi dandipercayai turut memainkanperanan menanam danmenyemarakkan kebencian rakyatterhadapnya.Di sebalik gelaran-gelaran burukyang diberikan itu, Barat tidak bolehmenafikan hakikat bahawa Gaddafitelah memacu Libya menjadisebuah negara kaya yang maju danmakmur.

Sebelum dikenakan sekatanantarabangsa pada tahun 1980-an,Libya merupakan salah sebuahnegeri terkaya di dunia daripadasegi perkapita dengan taraf hidupyang lebih tinggi daripada Jepun.Sehingga sebelum tercetusnyarevolusi yang menumbangkanGaddafi, negara itu masihmerupakan yang terkaya di
Afrika dengan perkapita rakyatnyaAS$11,314.

Barat juga menyembunyikanbanyak fakta-fakta mengenaikebaikan Gaddafi.Yang ditonjolkanhanyalah keburukannya sematamata.Memang benar Gaddafimengumpulkan kekayaan bernilaiberbilion dolar hasil pemerintahannyaselama 42 tahun. Namun padamasa yang sama beliau tidakmengabaikan rakyat Libya.

Berikutadalah beberapa contoh nikmat yangdikecap oleh rakyat Libya di bawahpemerintahan Gaddafi.
• Rakyat Libya tidak perlumembayar bil elektrik untukkegunaan kediaman.Ia percumakepada semua orang.
• Tidak ada faedah ke ataspinjaman. Bank-bank di Libyadimiliki oleh pemerintah danpeminjam dikenakan 0% faedahke atas setiap pinjaman.
• Setiap pasangan yang baruberkahwin di Libya diberi60,000 dinar oleh kerajaanbagi digunakan untuk membelikediaman mereka yang pertama.
• Pendidikan dan perubatanpercuma kepada semua rakyat.
• Jika seseorang rakyat Libyamemilih untuk bertani, kerajaanakan memberikan kepadanyatanah, rumah ladang, peralatan,biji benih dan ternakanuntuk memulakan usaha itu.Semuanya secara percuma.
• Kerajaan memberi subsidi 50peratus ke atas pembelian keretabaharu oleh setiap rakyat Libya.
• Bagi setiap anak yang dilahirkansi ibu akan menerima wangganjaran AS$5,000 daripadakerajaan.

Dan banyak lagi nikmat lain.Gaddafi menganggap rumahadalah hak asasi rakyatnya dandia pernah bersumpah tidak akanmemiliki rumah sehinggalah semua
rakyat Libya memilikinya. Sebabitulah ketika bapanya meninggaldunia pada tahun 1985, Gaddafisekeluarga, termasuk ibu danbapanya masih tinggal di dalam
khemah.

Sebelum pemerintahan Gaddafihanya 25 peratus rakyat Libya yangcelik huruf.Kini angka itu meningkatkepada 83 peratus.Malah 25 peratuswarga negara itu memiliki ijazah.Melihat pada apa yangdisumbangkannya kepada Libya,banyak pemerhati yang liberalbersependapat bahawa Gaddafimerupakan diktator yang palingpemurah di dunia.

Masalah dengan pemimpin yangmenggelar dirinya ‘Raja Segala Raja’itu ialah beliau bersikap terlalu kerasterhadap penentangnya.Beliauseolah-olah mengamalkan dasarmemberi rakyatnya makan kenyang-kenyang,tetapi kemudian menutupmulut mereka daripada bersuara.Tindakan-tindakan melampauyang dikenakan ke atas parapenentang dan tertutupnya ruanguntuk rakyat bersuara menyebabkanbertunasnya rasa tidak puas hatiterhadap kepimpinannya.

Perasaanitu menjadi seperti dalam sekam dania akhirnya marak membakar seluruhLibya.Rakyat yang merasa resah dantertekan kerana hak-hak merekadari segi demokrasi disekat bangkitmeluahkan kemarahan.Dankemarahan itu menenggelamkansegala kebaikan Gaddafi.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN