Sunday, 20 November 2011

Apa itu Zionis?

MathiasAcher

Kita sering mendengar istilahZionis yang sering dikaitkandengan seribu satu bentukagenda-agenda jahat, bukan sahajake atas Palestin tetapijuga terhadap wargadunia keseluruhannya.Kita juga seringmenganggap semuaYahudi itu Zionis.Sebenarnya tidak.

Zionisme merupakansebuah gerakan politikdan bukan semua Yahuditerlibat dengannya.Gerakan jahat inibermatlamat untukmembawa semua Yahudi kembali keZion, bukit di mana terdirinya KotaJerusalem.Gerakan ini wujud sejak ribuantahun dahulu, tetapi bangkit secararasmi pada sekitar abad ke-19. Pada
mulanya ia mahu mendirikan sebuahnegara Yahudi di Afrika, tetapikemudian mengubahnya ke bumiPalestin yang ketika itu diketuai olehEmpaya Uthmaniyyah.

Istilah Zionis buat pertama kalinyadipakai oleh perintis kebudayaanYahudi Mathias Acher (1864-1937) dan gerakan ini kemudiandiorganisasikan oleh beberapa tokohYahudi lain seperti Dr. TheodorHerzl dan Dr. ChaimWeizmann.Dr. Theodor Herzlmenyusun doktrinZionisme sejak 1882yang kemudiandikemaskinikan
sebagai suatu sistemdalam bukunya “DerJudenstaat” (NegaraYahudi) pada tahun1896. Doktrin inidikonkritkan melaluiKongres Zionis Sedunia pertama diBasel, Swiss, tahun 1897.Setelahberdirinya negara Israel pada 15 Mei1948, maka matlamat asal Zionisuntuk menegakkan sebuah negaraYahudi diubah kepada menjadipembela negara baru itu.

Persidangan PBB mengeluarkanResolusi 3379 pada 10 Disember1975, yang menyamakan Zionismedengan diskriminasi perkauman.Tetapi pada 16 Disember 1991,resolusi tersebut telah ditarik balik.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN