Sunday, 20 November 2011

Lintah TREX

Manusia telah menghuni duniaini sejak puluhan ribu tahundahulu. Dari semasa kesemasa mereka telah menjadi lebihbijak dan pintar. Tetapisehingga kehari ini manusia masih belum mampumenyenaraikansemua makhlukciptaan Allah di muka bumi ini. Tidakada seorang pun yang tahu dengantepat ada berapa jeniskah mamalia,ikan, burung, tumbuh-tumbuhan,bunga-bungaan, batu-batan dansebagainya.
Setiap hari ada sahaja makhlukbaharu yang dijumpai. Kadangkalajumlahnya berpuluh-puluh jenis.Semua makhluk itu adalah yangbelum pernah dilihat atau diketahuioleh manusia.Ini membuktikan hasil ciptaanAllah ini terlalu banyak sehinggatidak dapat dihitung. Selain itu iamenunjukkan seolah-olah masihwujud alam yang belum diterokaioleh manusia.
Walaupun kemajuan sainsmembolehkan manusia melakukanpengklonan dan sebagainya, tetapiia tidak dapat mengatasi prosespenyebaran benih secara semulajadi.Daripada proses inilah satu demisatu hidupan baharu terhasil. Inilahbukti kekuasaan Allah sebagaimanafirman-Nya dalam surah As-Syurak ayat 29 yang bermaksud:
“Dan antara tanda kekuasaanAllah ialah penciptaan langit danbumi dan makhluk-makhluk yangmelata(daabah) yang bertebaranpada kedua-duanya.”
Salah satu daripada makhlukAllah yang baru ditemui ialahlintah T-rex (Tyrannobdella rex)atau disebut juga ‘raja lintah yangganas’. Lintah ini dianggap sebagairaja segala lintah. Ia ditemui padaApril 2010 di pedalaman Peru, iaitusebuah kawasan belantara yangmerupakan sebahagian daripadahutan Amazon. Ia disenaraikansebagai salah satu daripada sepuluhjenis binatang yang paling ganjil didunia bagi tahun 2010.
Lintah jenis ini panjangnya kirakiratujuh sentimeter dan mempunyaigigi-gigi yang besar. Ia juga ganasdan cekap mengesan mangsanya.Sebab itulah lintah ini diberi namaT-rex, bersempena nama dinasouryang ganas itu.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN